Bruksela

Znaleźliśmy!

Znaleźliśmy!

W konkluzji wyroku Trybunału w Luksemburgu z 18 września 2014 r. w sprawie C-549/13 Trybunał orzekł w kwestii stosowania minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na terenie danego kraju członkowskiego w stosunku do pracowników zatrudnionych przez firmę mającą siedzibę na terenie innego państwa członkowskiego, co następuje:

"W sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż to, do którego należy instytucja zamawiająca, art. 56 TFUE sprzeciwia się stosowaniu przepisów państwa członkowskiego, do którego należy ta instytucja zamawiająca, zobowiązujących tego podwykonawcę do zapłaty rzeczonym pracownikom minimalnego wynagrodzenia określonego przez te przepisy".

To dobry trop. Walczymy dalej!

© 2019 Julia Pitera