Bruksela

Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu

Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu

Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Proponuje w niej m.in., by kraje unijne ścigały osoby podróżujące w celu odbycia szkolenia terrorystycznego lub wspomagające organizacje terrorystyczne finansowo.

Projekt dyrektywy przewiduje, że w UE penalizowane ma być podżeganie do terroryzmu, wyjazdy za granicę w celach terrorystycznych, organizowanie lub ułatwianie takich podróży, a także współsprawstwo i pomoc w dokonywaniu aktów terroru. Nowe regulacje zawierają też wspólną definicję przestępstw związanych z terroryzmem, aby kraje unijne mogły skuteczniej przeciwstawiać się m.in. zjawisku, jakim są zagraniczni bojownicy.

Propozycja wzmacnia również przepisy dotyczące rekrutacji bojowników i rozpowszechniania propagandy terrorystycznej, m.in. w internecie. Również w środę KE przyjęła plan działań, który ma pomóc UE w walce z terrorystami, a także ograniczyć dostęp do nielegalnej broni czy materiałów wybuchowych. Przewiduje on m.in. utworzenie przez państwa członkowskie punktów kontaktowych zajmujących się wymianą informacji wywiadowczych w sprawie obiegu broni palnej wewnątrz UE. Plan zakłada również wzmocnienie Europolu, czyli Europejskiego Urzędu Policyjnego, oraz wzywa państwa członkowskie do utworzenia lub zwiększenia „cyberpatroli", które miałyby kontrolować obrót bronią i materiałami wybuchowymi w sieci.

© 2019 Julia Pitera