Kalendarz prac euro deputowanych oznaczony jest czterema kolorami: czerwonym, różowym, niebieskim i zielonym. Każdy z nich oznacza inny tydzień, podczas którego realizowany jest konkretny zakres prac. To niezwykłe ułatwienie zarówno dla nowych europosłów, którzy organizują sobie pracę w Parlamencie jak i dla bacznych obserwatorów Parlamentarnych działań.

 

ZOBACZ KALENDARZ NA 2017 R.

 

grafika paski tygodnie

 

 

SPOTKANIA GRUP POLITYCZNYCH

Podczas posiedzeń frakcji politycznych, pod dyskusję poddawana jest pozycja grupy wobec proponowanych aktów prawnych. To także czas na przedstawienie raportów z prac komisji parlamentarnych oraz proponowanie poprawek do przygotowywanych dokumentów.

pasek kalendarz prac

 

Należę do EPL, czyli Grupy Europejskiej Partii Ludowej (po ang. EPP, czyli European People's Party), która skupia centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich Unii Europejskiej. Działa na rzecz Europy konkurencyjnej i demokratycznej. Chcemy wspólnie przybliżyć Unię Europejską obywatelom, również na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. To pierwsza międzynarodowa partia polityczna na szczeblu europejskim. Obecnie stanowimy największą siłę w Parlamencie Europejskim, mamy aż 221 członków i stanowimy 29,43% całego Parlamentu.

 

CO JEST NASZYM PRIORYTETEM?

 

 • Poprawa gospodarcza i tworzenie nowych miejsc pracy
  Dążymy do wprowadzenia reform, które mogą ożywić europejską gospodarkę.
 • Wspieranie małych przedsiębiorstw i zakładów, którym udało się odnieść sukces
  Chcemy pomóc europejskim przedsiębiorstwom poprzez ograniczenie biurokracji i stworzenie przyjaznego otoczenia biznesowego.
 • Przyszłość i młodzi ludzie
  Wierzymy w ogromny potencjał, który tkwi w młodych Europejczykach.
  Pomagając w ich rozwoju i edukacji inwestujemy w ożywienie Europy w przyszłości.
 • Bezpieczne społeczeństwo
  Mamy świadomość istniejących na świecie zagrożeń i chcemy z nimi walczyć.
  Zależy nam na koordynacji policji i wymiarów sprawiedliwości na szczeblu europejskim.

Przeczytaj więcej o naszych działaniach na stronie www.eppgroup.eu/pl

 

SPOTKANIA KOMISJI PARLAMENTARNYCH

Podczas tygodnia różowego trwają dyskusję na forum komisji nad tworzonym prawem, pracą nad poprawkami, ocenie propozycji prawnych napływających z Komisji

Europejskiej lub Rady oraz sporządzaniu parlamentarnych rezolucji.

 

W Europarlamencie jestem członkiem Komisji Petycji,
która rozpatruje wszystkie nadesłane wnioski. Zależy mi na wysłuchaniu głosu obywateli Unii Europejskiej, ponieważ to właśnie dla nich pracuje w Parlamencie Europejskim. Każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami,

może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji

do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej.

 

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PETYCJĘ?

 • obywatel Unii Europejskiej,
 • osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

JAKICH ZAGADNIEŃ MOŻE DOTYCZYĆ PETYCJA?

Przedmiot petycji musi odnosić się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji

 • Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • ochrony konsumentów,
 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,
 • zatrudnienia i polityki społecznej,
 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

 

 

 

Jestem członkiem Komisji Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim.

Chcę wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte na stanowisku pełnomocnika ds. opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w Polsce, by służyć sprawom budżetu Unii Europejskiej, który jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym i administracyjnym.

 

KOMISJA MA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE:

 • Kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 • Zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 • Kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 • Monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityki, z udziałem wyspecjalizowanych komisji i we współpracy z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 • Stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 • Rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.

 

POSIEDZENIA PLENARNE

Czerwony tydzień to czas na podsumowanie prac komisji – to właśnie wtedy odbywa się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu. Posiedzenia plenarne są przede wszystkim poświęcone debatom i głosowaniom. Posłowie dyskutują i ostatecznie decydują o tym, czy dany akt prawny wejdzie w życie.

 

JAKICH ZAGADNIEŃ MOŻE DOTYCZYĆ PETYCJA?JAK PRZYDZIELANE SĄ MIEJSCA

Zasady rządzące przydziałem miejsc w każdej sali posiedzeń plenarnych są ustalane przez Konferencję Przewodniczących:

 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego łączą się w grupy w oparciu o poglądy polityczne, a nie narodowość,
 • Przewodniczący grup politycznych zasiadają w pierwszym rzędzie w półokręgu naprzeciw przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,
 • Trzeci rząd jest przeznaczony m.in. dla członków Prezydium (wiceprzewodniczących i kwestorów),
 • Przydział pozostałych miejsc w obrębie grup politycznych odbywa się zwykle w porządku alfabetycznym.

 

Numery zajmowanych miejsc różnią się w Strasburgu i Brukseli. Czasami zdarza się, że dany poseł zasiada w innym miejscu niż zazwyczaj ze względu na problemy techniczne lub sprawy organizacyjne.

 

PRACA TERENOWA

W ciągu kilku dni, oznaczonych w kalendarzu zielonym kolorem, posłowie pracują poza gmachem Parlamentu Europejskiego. To czas na spotkania z elektoratem w okręgu wyborczym lub na wyjazdy delegacji PE, odpowiedzialnych za kontakty instytucji
z krajami spoza UE.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 ▪ Aktualny harmonogram spotkań będzie dostępny niebawem ▪